homeicon Riyazi Resurslar Riyazi Yumor Maraqlı

Çoxbucaqlılar

Mündəricat
Başlıqlara toxunmaqla xüsusi mövzulara asanlıqla keçid edə bilərsiniz.

Çoxbucaqlı

Çoxbucaqlı iki ölçülü həndəsi fiqurdur və qapalı forma yaratmaq üçün ucdan uca birləşdirilən sonlu sayda xətt seqmentlərindən (yanlar və ya kənarlar adlanır) ibarətdir. "Çoxbucaqlı" sözü yunanca "poly" ("çox" deməkdir) və "gon" ("bucaq" deməkdir) sözlərindən yaranmışdır.
Çoxbucaqlıların istənilən sayda tərəfi ola bilər, lakin onlar düz xətlər olmalıdır və kəsişməməlidir. Üç tərəfi olan çoxbucaqlılara üçbucaq, dörd tərəfi olan çoxbucaqlılara dördbucaqlı, beş tərəfi olan çoxbucaqlılara beşbucaqlılar və s. deyilir.
Çoxbucaqlının perimetri onun tərəflərinin uzunluqlarının cəmidir.
Əgər çoxbucaqlının \(n\) tərəfi varsa və hər tərəfin uzunluğu \(i = 1,2,…,n\) üçün \(s_i\) ilə işarələnirsə, o zaman \(P\) perimetri belə verilir:
\( P = s_1 + s_2 + \ldots + s_n = \sum_{i=1}^n s_i\)

Tərəflərinin ucları çoxbucaqlının təpə nöqtələrdirir. Çoxbucaqlı onun təpələrini göstərən hərflərlə adlandırılır.

Çoxbucaqlı aid olduğu müstəvinin nöqtələrini iki çoxluğa ayırır: çoxbucaqlının daxilində olan sonlu hissə və onun xaricində qalan sonsuz hissə.


Çoxbucaqlılar qabarıq və çökük ola bilər.

Qabarıq çoxbucaqlının daxilində götürülmüş istənilən iki nöqtəni birləşdirən parça bütövlükdə çoxbucaqlının daxilində yerləşir.
Qabarıq çoxbucaqlının verilmiş təpədən çıxan iki tərəfinin əmələ gətirdiyi və çoxbucaqlının daxil olduğu bucağa, həmin təpədəki daxili bucaq deyilir. Qabarıq çoxbucaqlının daxili bucağına qonşu olan bucağa çoxbucaqlının xarici bucağı deyilir.
Qabarıq çoxbucaqlının istənilən təpəsindəki daxili və xarici bucaqlarının (hər təpədəki xarici bucaqlardn biri götürülməklə) cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir.
Bütün tərəfləri və bütün bucaqları konqruyent olan çoxbucaqlı düzgün çoxbucaqlı adlanır.

Qabarıq çoxbucaqlının daxili və xarici bucaqlarının cəmi

Teorem 1. Qabarıq \(n\)-bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi \( 180^\circ \cdot (n-2) \)-yə bərabərdir \( (n \ge 3) \).
Düzgün \( n \)-bucaqlının hər bir daxili bucağı \( \frac{180^\circ \cdot (n-2)}{n} \) -ə bərabərdir.

Teorem 2. Qabarıq çoxbucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Düzgün \(n\)-bucaqlının hər bir xarici bucağı \( \frac{360^\circ}{n} \)-ə bərabərdir.

Çevrənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş çoxbucaqlılar

Çoxbucaqlının bütün təpələri çevrənin üzərində yerləşirsə, bu çoxbucaqlıya çevrə daxilinə çəkilmiş çoxbucaqlı, çevrəyə isə çoxbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrə deyilir.
insidecirc

Çoxbucaqlının bütün tərəfləri çevrəyə toxunursa, bu çoxbucaqlıya çevrə xaricinə çəkilmiş çoxbucaqlı, çevrəyə isə çoxbucaqlının daxilinə çəkilmiş çevrə deyilir.
insidetr

Üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələr

Çevrənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş dördbucaqlının xassələri

Üçbucaqlardan fərqli olaraq istənilən dördbucaqlının daxilinə və xaricinə çevrə çəkmək mümkün deyil.

Teorem 1. Çevrə xaricinə çəkilmiş dördbucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir.
Tərs teorem. Dördbucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdirsə, onun daxilinə çevrə çəkmək olar.

Teorem 2. Çevrə daxilinə çəkilmiş dördbucaqlının qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir.
Tərs teorem. Dördbucaqlının qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdirsə, onun xaricinə çevrə çəkmək olar.

Çevrənin daxilinə çəkilmiş dördbucaqlının sahəsi Brahmaqupta düsturu ilə hesablana bilər:
\( \text{Sahə} = \sqrt{(P-a)(P-b)(P-c)(P-d)} \), burada \(a\), \(b\), \(c\) və \(d\) tərəflərin uzunluqlarıdır.
\(P\) isə yarımperimetrdir, \( P = \frac{a+b+c+d}{2} \) ilə verilir.

Düzgün çoxbucaqlının daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələr

Düzgün çoxbucaqlı bütün tərəfləri və bucaqları konqruyent olan çoxbucaqlıdır. İstənilən düzgün çoxbucaqlının həm daxilinə, həm də xaricinə çevrə çəkmək olar və bu çevrənin mərkəzləri üst-üstə düşür.
Düzgün çoxbucaqlının xaricinə (və ya daxilinə) çəkilmiş çevrənin mərkəzi düzgün çoxbucaqlının mərkəzi adlanır. Düzgün çoxbucaqlının mərkəzi, tənbölənlərin kəsişmə nöqtəsi olub çoxbucaqlının bütün təpələrindən (və bütün tərəflərindən) bərabər məsafədədir.
Düzgün çoxbucaqlının mərkəzindən tərəfinə çəkilmiş perpendikulyara onun apofemi deyilir. Düzgün çoxbucaqlının apofemi daxilə çəkilmiş çevrənin radiusuna bərabərdir.

Düzgün çoxbucaqlının sahəsi

Düzgün \(n\)-bucaqlının mərkəzini təpə nöqtələri ilə birləşdirdikdə \(n\) sayda konqruyent bərabəryanlı üçbucaqlar alınır.

\( S=\text{üçbucaqların sayı} \cdot \text{bir üçbucağın sahəsi}\)

\( S = n \cdot \frac{1}{2} ah = \frac{1}{2} (a \cdot n)h \) ; \( S = \frac{1}{2} Ph \) və ya \(S = \frac{1}{2} anh \).

Burada \(S\) çoxbucaqlının sahəsini, \(a\) tərəfinin uzunluğunu, \(n\) tərəflərinin sayını, \(h\) apofemini, \(P\) isə perimetrini bildirir.


Çevrənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş çoxbucaqlının sahəsi üçün:
Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu \(r\), xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu \(R\), düzgün çoxbucaqlının tərəfinin uzunluğu \(a\), çoxbucaqlının tərəflərinin sayı \(n\) olsun.

Bu halda:

Çevrənin xaricinə çəkilmiş düzgün çoxbucaqlının \(S\) sahəsinin düsturu:

\( S = \frac{1}{2} nr^2 sin \frac{2 \pi}{n} \) .


Çevrənin daxilinə çəkilmiş düzgün çoxbucaqlının \(S\) sahəsinin düsturu:

\( S = \frac{1}{2} nR^2 sin \frac{2 \pi}{n} \) .


Daxilə çəkilmiş çevrənin \(r\) radiusunu aşağıdakı düsturla hesablamaq olar:

\( r = \frac{a}{2 tg \frac{\pi}{n}} \) .


Xaricə çəkilmiş çevrənin \(R\) radiusunu aşağıdakı düsturla hesablamaq olar:

\( R = \frac{a}{2 sin \frac{\pi}{n}} \) .


Düzgün çoxbucaqlının \(P\) perimetri aşağıdakı kimi verilir:
\( P = an\).


Tərəflərinin sayı \(n\), tərəflərin uzunluğu \(a\) olan istənilən düzgün çoxbucaqlının sahəsi üçün düstur:

\( S= \frac{1}{4} n a^2 cot(\frac{\pi}{n}) \)