homeicon Riyazi Resurslar Riyazi Yumor Maraqlı

n-ci Dərəcədən Kök. Rasional Üstlü Qüvvət.

Mündəricat
Başlıqlara toxunmaqla xüsusi mövzulara asanlıqla keçid edə bilərsiniz.

n-ci dərəcədən kök

n-ci qüvvəti \( (n \ge 2, n \in \mathbb{N}) \) \(a\)-ya bərabər olan (yəni \(b^n=a\) bərabərliyini ödəyən) \(b\) ədədinə \(a\)-nın \(n\)-ci dərəcədən kökü deyilir. Məsələn, 125-in 3-cü dərəcədən kökü 5-dir. Çünki \(5^3=125\).


Müsbət \(a\) ədədinin \(n\)-ci dərəcədən müsbət kökü \(\sqrt[n]{a} \) kimi, onunla qarşılıqlı əks olan mənfi kökü isə \(-\sqrt[n]{a}\) kimi yazılır.

\( \sqrt[n]{a}\) ifadəsinin mənalı olduğu bütün qiymətlərdə \( (\sqrt[n]{a})^n=a \) bərabərliyi doğrudur.

n-ci dərəcədən qüvvətin n-ci dərəcədən kökü.
1. \(n\) cüt ədəddirsə, istənilən \(a\) üçün \(a^n=|a|^n\) olduğundan, hesabi kökün tərifinə görə \( \sqrt[n]{a^n}=\sqrt[n]{|a|^n}=a \) olur.

2. \(n\) tək ədəddirsə, istənilən həqiqi \(a\) ədədi üçün \( \sqrt[n]{a^n}=a \) bərabərliyi doğrudur.

Ədədin \(n\)-ci dərəcəli kökünü aşağıdakı düsturdan istifadə etməklə tapmaq olar:
\(\sqrt[n]{a}=a^\frac{1}{n}\) Burada "\(a\)" kök alınacaq ədəddir, "\(n\)" isə kökün dərəcəsidir.

Məsələn, 81-in dördüncü dərəcəli kökünü yuxarıdakı düsturdan istifadə etməklə tapmaq olar:
\( \sqrt[4]{81}=81^\frac{1}{4} \)
81-in dördüncü dərəcəyə yüksəldilmiş 3-ə bərabər olması faktından istifadə edərək yuxarıdakı ifadəni sadələşdirə bilərik:
\( \sqrt[4]{81}=(3^4)^\frac{1}{4}=3^{4\cdot \frac{1}{4}}=3^1=3 \)
Beləliklə, 81-in dördüncü dərəcəli kökü 3-dür.

Birqiymətliliyi təmin etmək üçün hesabi kök anlayışı daxil edilir.
Mənfi olmayan \(a\) ədədinin \(n\)-ci dərəcədən mənfi olmayan kökünə hesabi kök deyilir, \(\sqrt[n]{a}\) ilə işarə edilir və belə oxunur: “\(a\)-nın \(n\)-ci dərəcədən kökü.”
\( ^\checkmark \) Xüsusi halda, \(n=2\) olduqda kvadrat kök, \(n=3\) olduqda kub kök deyilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi n-ci dərəcəli köklər irrasional ola bilər, yəni onları iki tam ədədin nisbəti kimi ifadə etmək olmaz. Məsələn, 2-nin kvadrat kökü \((\sqrt{2})\) irrasional ədəddir, çünki kəsr kimi yazıla bilməz.

n-ci dərəcədən kökün xassələri: burada \(a\ge0\) və \(b\ge0\) həqiqi ədədlər, \(m\ge2\) və \(n\ge2\) natural ədədlərdir.

Rasional üstlü qüvvət

Müsbət \(a\) ədədinin \(\frac{m}{n}\) rasional üstlü qüvvəti \(a^\frac{m}{n}=\sqrt[n]{a^m}\) kimi təyin olunur. Burada \(m\) -tam, \(n\) -natural ədəddir, \(n\ge 2\).

\( a^\frac{1}{2}=\sqrt{a} \)

\( a^\frac{2}{3}=\sqrt[3]{a^2} \)

\( a^\frac{3}{4}=\sqrt[4]{a^3} \)

\( a^\frac{5}{2}=\sqrt{a^5} \)


Xassələri: