homeicon Riyazi Resurslar Riyazi Yumor Maraqlı

İnteqral

Verilmiş aralığın bütün nöqtələrində \( F`(x)=f(x) \) bərabərliyini ödəyən \( F(x) \) funksiyasına həmin aralıqda \( f(x) \) funksiyasının ibtidai funksiyası deyilir.


Qeyri-müəyyən inteqral:
Müəyyən aralıqda f(x) funksiyasının bütün ibtidai funksiyaları çoxluğuna həmin aralıqda onun qeyri-müəyyən inteqralı deyilir və aşağıdakı kimi yazılır:
\( \int f(x) \, dx = F(x) + C \) (oxunuşu: inteqral ef iks de iks)
Burada, \( \int \) inteqral işarəsidir. f(x) inteqralaltı funksiya, x inteqrallama dəyişəni, C isə inteqrallama sabiti adlanır. İnteqrallama dəyişəni olaraq istənilən dəyişən qəbul edilə bilər.
Törəməsinə görə funksiyanın tapılmasına inteqrallama əməli deyilir.

Nümunə:
\( f(x)=x \) funksiyasının qeyri-müəyyən inteqralı: \( \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2 + C \)

Qeyri müəyyən inteqralın xassələri:

  1. $\int f'(x) \, dx = f(x) + C$
  2. $\int \left(f(x) \, dx\right)' = f(x)$
  3. $\int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$
  4. $\int [f(x) - g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx$
  5. $\int k \cdot f(x) \, dx = k \cdot \int f(x) \, dx$, ($k \neq 0$)

Sabitin inteqralı:
\( \int k \, dx = kx + C \)

Qüvvət funksiyasının inteqralı:

Üstlü funksiyanın inteqralı:

\( \frac{1}{x} \) funksiyasının inteqralı:

Triqonometrik funksiyaların inteqralları:

Müəyyən inteqral:
Göstərmək olar ki, \( [a;b] \) parçasında istənilən kəsilməz \(f\) funksiyası üçün \( n \to \infty \) olduqda \(S_n\) inteqral cəmləri ardıcıllığı müəyyən ədədə yaxınlaşır. Bu ədədə \(f\) funksiyasının \([a;b]\) parçası üzrə müəyyən inteqralı deyilir və \( \int_{a}^{b} f(x) \, dx \) kimi işarə edilir. Bu o deməkdir ki:
\( \small S = \underset{n \to \infty}{\lim} S_n = \underset{n \to \infty}{\lim} \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \Delta x = \int_{a}^{b} f(x) \, dx \)
Burada \(a\) və \(b\) ədədlərinə inteqrallama sərhədləri, \(a\)-ya aşağı sərhəd, \(b\)-yə yuxarı sərhəd deyilir.

\(f\) funksiyası \( [a;b] \) parçasında kəsilməzdirsə və \(F\) funksiyası \(f\)-in ibtidai funksiyalarından biridirsə, onda:
\( \int_{a}^{b} f(x) \, dx = F(b) - F(a) \) . Bu düstura Nyuton-Leybnis düsturu deyilir.
Beləliklə, \(f(x)\) funksiyasının \( [a;b] \) parçası üzrə müəyyən inteqralı onun hər hansı ibtidai funksiyasının \([a;b] \) parçasında artımına bərabərdir.

Xüsusi halda, müəyyən inteqralın aşağı və yuxarı sərhədlərinin qiyməti bərabər olarsa, müəyyən inteqralın qiyməti sıfıra bərabərdir:
\( \int_{a}^{b} f(x) \, dx = 0 \)


Müəyyən inteqralın xassələri:

Xassə 1. Müəyyən inteqralın qiyməti inteqrallama dəyişənindən asılı deyil.
\( \int_{a}^{b} f(x) \, dx = \int_{a}^{b} f(t) \, dt = \int_{a}^{b} f(\theta) \, d\theta \)

Xassə 2. İstənilən \(k\) ədədi üçün
\( \int_{a}^{b} kf(x) \, dx = k \int_{a}^{b} f(x) \, dx \) bərabərliyi doğrudur.

Xassə 3. \(f\) və \(g\) funksiyaları \([a;b]\) parçasında kəsilməzdirsə,
\( \int_{a}^{b} \left( f(x) + g(x) \right) \, dx = \int_{a}^{b} f(x) \, dx + \int_{a}^{b} g(x) \, dx \)
\( \int_{a}^{b} \left( f(x) - g(x) \right) \, dx = \int_{a}^{b} f(x) \, dx - \int_{a}^{b} g(x) \, dx \) bərabərliyi doğrudur.

Xassə 4. \( a \le c \le b \) və \(f(x) \) funksiyası \([a;b]\) parçasında kəsilməzdirsə,
\( \int_{a}^{b} f(x) \, dx = \int_{a}^{c} f(x) \, dx + \int_{c}^{b} f(x) \, dx \) bərabərliyi doğrudur.

Xassə 5. Müəyyən inteqralın sərhədlərinin yerini dəyişdikdə inteqralın işarəsi əksinə dəyişir.
\( \int_{a}^{b} f(x) \, dx = -\int_{b}^{a} f(x) \, dx \)