homeicon Riyazi Resurslar Riyazi Yumor Maraqlı

Bərabərsizliklər

Mündəricat
Başlıqlara toxunmaqla xüsusi mövzulara asanlıqla keçid edə bilərsiniz.

Bərabərsizliklər

Riyaziyyatda bərabərsizlik, bərabərsizlik simvollarından birini istifadə edərək iki dəyəri, ifadəni və ya kəmiyyəti müqayisə edən ifadədir. Bunun üçün istifadə olunan simvollar "\(<\)" (kiçik), "\(>\)" (böyük), "\(\le\)" (kiçik və ya bərabər), "\(\ge\)" (böyük və ya bərabər) və ya "\( \neq \)" (bərabər deyil).
Rəqəmlərin və ifadələrin müqayisəsi müxtəlif kəmiyyətlərin nisbi ölçülərinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Rəqəmləri və ifadələri müqayisə etmək üçün bir neçə üsul var, o cümlədən:

Bərabərsizliklərin xassələri

Bərabərsizliklərin aşağıdakılar da daxil olmaqla bir çox xassələri var:

Bərabərsizliklərin toplanması və vurulması

Bərabərsizliklərin toplanması və vurulması tənlikləri və bərabərsizlikləri həll etmək üçün cəbrdə istifadə edilən əməliyyatlardır.

Toplanması: Əgər \(a < b\) və \(c < d\) iki bərabərsizliyimiz varsa, \(a+c < b+d\) almaq üçün onları birləşdirə bilərik.
Məsələn, Aşağıdakı bərabərsizliyə baxaq.
\(2x-5 > 7\) bərabərsizliyindən \(2x > 12\) almaq üçün bərabərsizliyin hər iki tərəfinə 5 əlavə edə bilərik. Sonra hər iki tərəfi 2-yə bölməklə x>6 ala bilərik. Bu o deməkdir ki, \(x\)-in 6-dan böyük istənilən qiyməti bərabərsizliyi təmin edəcək.

Vurulması: Əgər iki \(a < b\) və \(c> 0\) bərabərsizliyi varsa, onları bir-birinə vuraraq \(ac < bc\) əldə edə bilərik.

Lakin, əgər \(c\) \(0\)-dan kiçikdirsə, biz bərabərsizliyin istiqamətini tərsinə çevirməliyik, çünki mənfi ədədə vurmaq bərabərsizliyin sırasını dəyişir.
Məsələn, \(-3 < 5\) bərabərsizliyimiz varsa və hər iki tərəfi -2 ilə vursaq, \(6> -10\) alırıq.

Misal:
Əgər bizdə \(-3x > 12\) bərabərsizliyi varsa, hər iki tərəfi -3-ə bölmək olar, lakin mənfi ədədə bölmək olduğu üçün bərabərsizliyin istiqamətini çevirməliyik. Bu bizə \(x < -4\) verir.

Ədədi aralıqlar

Ədədi aralıqlar müəyyən edilmiş iki dəyər arasındakı ədədlər diapazonudur. Tez-tez tənliklərin və bərabərsizliklərin həllini təsvir etmək üçün intervallardan istifadə ounur.

Aşağıda ədədi aralıqların yazılış forması və mənaları qeyd olunub:

Birdəyişənli xətti bərabərsizliklərin həlli

Riyaziyyatda birdəyişənli xətti bərabərsizlik \(ax+b < c\) , \(ax+b> c\), \(ax+b \le c\) və ya \(ax+b\ge c\) şəklində ifadə oluna bilən bərabərsizlikdir. Burada \(a\), \(b\) və \(c\) sabitlər, \(x\) isə dəyişəndir.
Birdəyişənli bərabərsizliyin həlli dəyişənin həmin bərabərsizliyi doğru ədədi bərabərsizliyə çevirən bütün qiymətlər çoxluğuna deyilir.
Bərabərsizliyi həll etmək, onun bütün həllərini tapmaq və ya həllinin olmadığını isbat etmək deməkdir. Həllər çoxluğu eyni olan bərabərsizliklər eynigüclü bərabərsizliklər adlanır. Həlləri olmayan bərabərsizliklər də eynigüclü hesab edilir.
Birdəyişənli xətti bərabərsizliyi həll etmək üçün dəyişəni bərabərsizlik simvolunun bir tərəfində təcrid etməli və sonra bərabərsizliyi təmin edən qiymətlər diapazonunu təyin etməliyik. Birdəyişənli xətti bərabərsizliyin həlli üçün aşağıdakı təkliflərdən istifadə olunur:


Nümunələrə baxaq.

Misal 1: \(2x+3 < 9\) bərabərsizliyi həll edin.
Həlli: 3-ü bərabərsizliyin sol tərəfinə keçiririk, başqa sözlə hər iki tərəfdən 3-ü çıxırıq. Bu halda \(2x < 6\) alırıq. Sonra, hər iki tərəfi 2-yə bölüb \(x < 3\) alırıq. Bu da o deməkdir ki, bərabərsizliyin həlli \((-\infty,3)\) aralığıdır.

Misal 2: \(-5x+2\ge -13\) bərabərsizliyini həll edin.
Həlli: Hər iki tərəfdən 2-ni çıxaraq \(-5x\ge -15\) alırıq. Sonra, hər iki tərəfi -5-ə bölürük. Mənfi ədədə böldüyümüz üçün bərabərsizliyin işarəsini dəyişməklə \(x\le 3\) alırıq. Yəni, bərabərsizliyin həlli \((-\infty,3]\) intervalıdır.

Misal 3: \(3x-4 > 5x+2\) bərabərsizliyi həll edin.
Həlli: Hər iki tərəfdən \(3x\)-i çıxıraq \(-4 > 2x+2\) alırıq. Sonra, hər iki tərəfdən 2-ni çıxaraq \(-6 > 2x\) alırıq. Sonra hər iki tərəfi 2-yə bölərək \(x < -3\) alırıq. Bərabərsizliyin həlli \((-\infty,-3)\) intervalıdır.

İkiqat bərabərsizliklərin həlli

İkiqat bərabərsizliklər iki bərabərsizlik simvolunu və onların arasında dəyişəni ehtiva edən bərabərsizlik növüdür. İkiqat bərabərsizlik, bərabərsizliyi təmin edən dəyişən üçün bir sıra dəyərləri ifadə edir.
Ümumi forması: \(a < x < b\)
Burada \(a\) və \(b\) həqiqi ədədlər, \(x\) isə dəyişəndir.
İkiqat bərabərsizliyi həll etmək üçün bərabərsizliyi təmin edən \(x\) üçün qiymətlər diapazonunu tapmalıyıq. Bunun üçün iki bərabərsizliyin hər birini ayrıca həll etməli və sonra həlləri birləşdirməliyik.

Misal: \(-3 < 2x+1 < 7\) ikiqat bərabərsizliyini həll edək.
Öncə, bərabərsizliyin sol tərəfini həll edək: \(-3 < 2x+1\). Hər iki tərəfdən 1 çıxdıqda \(-4 < 2x\) alırıq.
Hər tərəfi 2-yə bölüb, \(-2 < x\) alırıq.
Növbəti addım, bərabərsizliyin sağ tərəfini həll edirik: \(2x+1 < 7\)
Hər tərəfdən 1 çıxdıqda \(2x < 6\) alırıq.
Hər iki tərəfi 2-yə bölüb \(x < 3\) alırıq.
Hər iki tərəfi həll etdikdən sonra ikiqat bərabərsizlik üçün \(-2 < x < 3\) alırıq.
Bu o deməkdir ki, \(x\), -2-dən böyük və 3-dən kiçik olmalıdır. Yəni, \((-2,3)\).

Dəyişəni modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizliklər

Modul işarəsi daxilində dəyişəni olan bərabərsizliklərə mütləq qiymət bərabərsizlikləri deyilir. Ədədin mütləq qiyməti həmin ədədin ədəd oxunda sıfırdan məsafəsini ifadə edir. \(x\) dəyişəninin mütləq qiyməti \(|x|\) kimi yazılır və hər zaman müsbətdir.
Dəyişəni modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizliklərin ümumi forması: \(|ax+b| < c\) .
Burada \(a\), \(b\), və \(c\) sabitlərdir.
Dəyişəni modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizlikləri həll etmək üçün iki mümkün halı nəzərə almalıyıq:

Birinci hal: \(ax+b\) müsbət və ya sıfırdır.
Yəni, \(|ax+b|=ax+b\).
Bu halda həll aşağıda qeyd olunan kimidir:
\(ax+b < c \rightarrow ax < c-b \rightarrow x < \frac{c-b}{a} \)

İkinci hal: \(ax+b\) mənfidir.
Yəni, \(|ax+b|=-(ax+b)\).
Bu halda həll aşağıda qeyd olunan kimidir:
\( -(ax+b) < c \rightarrow -ax-b < c \rightarrow \) ...
\( \rightarrow ax> -(c+b) \rightarrow x > -\frac{c+b}{a} \)

Ümumiləşdirsək, Dəyişəni modul işarəsi daxilində olan sadə bərabərsizlikləri \( (|ax+b| < c ) \) həll etmək üçün, iki halı nəzərdən keçirməliyik:
1. \( ax+b \) müsbət və ya sıfırdır.
2. \( ax+b \) mənfidir.
Sonra, həlli tapmaq üçün hər bir halda \(x\)-i təcrid edə bilərik.

Nümunəyə baxaq: \( |2x+1| < 5\) .
1-ci hal: \( 2x+1 \ge 0 \)
\( 2x+1 < 5 \)
\( 2x < 4 \)
\( x < 2 \)

2-ci hal: \( 2x+1 < 0 \)
\( -2x-1 < 5 \)
\( -2x < 6 \)
\( x > -3 \)

Nəticə:
\( |2x+1| < 5 \) həlli \( -3 < x < 2 \). Yəni, \( (-3;2) \).